Area

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Areabegreppet och beräkning av area
Årskurs: Årskurs 6
Skolans namn: Tillingeskolan, Alsteråskolan, Krungårdsskolan
Ort: Mönsterås Kommun
Län: Kalmar län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Vi jobbade med matteområdet area, i vår studie och lärandeobjektet var: Kunna förstå begreppet area och beräkna samt svara på olika rektanglars area med förståelse. Studien gav för oss tydliga kritiska aspekter till vårt lärandeobjekt och dessa kunde vi i slutet av studien göra urskiljbara för eleverna med olika variationsmönster. Många av elevernas svårigheter kom fram under förtestet men också under lektionerna vi genomförde. Dessa använde vi oss av på ett medvetet sätt i planeringen och direkt i undervisningssituationerna, när de kom upp.

Bilagor