Learning study

Här beskrivs kortfattat huvuddragen i en Learning study

I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus.

Det som eleverna skall lära och hur de förstår detta är det centrala i en Learning study. Att sätta elevernas lärande i fokus innebär i detta fall att det är en viss förmåga, ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas.


  • Vad innebär det att kunna det som vi vill att eleverna skall lära sig?
  • Vad är det i undervisningen som gör skillnad om elever lär sig eller inte?

Det är några frågor som lärare arbetar med i en Learning study.

Lärare som deltar i en Learning study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin undervisning i syfte att förbättra elevernas lärande. Samtidigt utvecklar lärarna kunskap om vad det innebär att kunna något specifikt, samt vad som måste till för att elever ska utveckla detta kunnande. Ofta är det kunskapsutvecklingen hos de elever som har svagast utvecklad förförståelse som gynnas mest i en Learning study, även om arbetet inte specifikt riktar sig till just denna grupp.

Undervisningen (vanligtvis en lektion) planeras gemensamt i ett arbetslag där alla deltagare undervisar i samma ämne – till exempel matematik – i samma eller närliggande årskurser. Ett viktigt underlag för planeringen är kunskap om vad eleverna redan kan och därför undersöks hur eleverna förstår det aktuella innehållet.

Det som elever har svårighet med och hur de förstår det som ska läras bildar utgångspunkten i en Learning study. Bilden av elevernas förståelse av innehållet blir därför betydelsefull för resonemang om vad undervisningen skall fokusera och hur innehållet ska behandlas.

En av lärarna genomför den planerade lektionen med en elevgrupp och lektionen videofilmas.

Efter lektionen tar man reda på vad eleverna lärt sig och inte lärt sig av det man ville att de skulle lära sig. Man studerar även den inspelade undervisningen för att kunna analysera vad det var som gjorde att eleverna lärde sig eller inte lärde sig och vad man behöver förändra till nästa lektion.

Därefter genomförs lektionen igen, men med de ändringar som gruppen har kommit överens om, i en ny elevgrupp. Proceduren upprepas till 3–4 lektioner genomförts, eller tills alla lärare i gruppen har genomfört lektionen i sin klass.

Slutligen görs en analys av hela studien, där processen och resultat sammanfattas. Det är väsentligt att dokumentera arbetet så att andra kan ta del av erfarenheter, insikter och resultat (se vidare under Rapportera studie).

En Learning study kan sammanfattas i följande fem punkter:

  • Målet är att förbättra elevernas lärande. Fokus är på undervisningens innehåll och de förmågor – det kunnande – som eleverna skall utveckla.
  • Innehållet analyseras på djupet. Frågor som vad det innebär att kunna något specifikt, vad elever måste lära sig för att kunna detta, samt vad som inte får tas för givet i undervisningen diskuteras.
  • En Learning study är baserad på en vetenskaplig teori – variationsteorin – vars begrepp används som redskap vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
  • Pedagogiskt samarbete om undervisning.
  • Kompetensutveckling, utvecklingsarbete och forskning om undervisning, direkt i klassrummet.
Learning study och Lesson study