Vad är Lesson study och Learning study?

Båda modellerna karaktäriseras av att en grupp lärare tillsammans arbetar med planering – genomförande – utvärdering – revidering av undervisning i ett cykliskt förlopp. I de flesta fall begränsas undervisningen till att omfatta en lektion. Arbetet bygger på en grundläggande idé om att undervisningens karaktär har betydelse och syftar till att höja kvalitéten på denna, samt att utveckla lärarnas undervisningskompetens. Modellerna har många likheter, men som benämningarna antyder är arbetet i en Lesson study mer inriktad på lektionsdesign, samt utprövning av elevaktiviteter och uppgifter, medan elevernas lärande är det centrala i en Learning study. Båda modellerna används i Sverige i lokala skol- och kompetensutvecklingsprojekt.

LScykel-1Lesson study har sitt ursprung i Japan och är en modell för lärare att utveckla kunskap om den egna praktiken. I en Lesson study arbetar en grupp lärare med att planera och analysera undervisning under en lektion. Det är vanligt att en Lesson study cykel innehåller två eller flera versioner av lektionen. En lektion planeras gemensamt och en lärare genomför den planerade lektionen, medan övriga lärare observerar och gör utförliga anteckningar om vad som sker i klassrummet och om eleverna. Efteråt samlas lärarna för att diskutera och revidera lektionsdesignen utifrån observationerna. Den nya reviderade lektionen genomförs i en ny klass med en ny lärare och de övriga lärarna observerar även denna lektion. Efter lektionen samlas lärargruppen igen för reflektion och diskussion. Resultatet delges kollegor på andra skolor genom rapporter eller att man har ”öppna lektioner” där lektionen visas.

Learning study är en variant av en Lesson study, som har utvecklats i Hong Kong och Sverige. I en Learning study genomförs vanligtvis tre eller fyra versioner av lektionen i cykeln planering-genomförande-utvärdering-revidering. En väsentlig skillnad jämfört med Lesson study är att i en Learning study använder lärarna en teori om lärande, variationsteorin, som verktyg vid planering och analys av undervisningen och elevernas lärande. Andra skillnader är betydelsen av att utvärdera elevernas kunskaper både före och efter undervisningen samt att lektionerna oftast videofilmas. Detta görs för att kunna bedöma hur undervisningen bidragit till elevernas lärande.

Det är vanligt, och vi rekommenderar starkt, att en handledare med god egen erfarenhet anlitas i samband med genomförandet av en Lesson study och Learning study. God handledning har stor betydelse för utbytet av arbetet och för kvalitén på resultatet.

Läs mer om Learning study

Läs mer om Lesson study

Learning study och Lesson study