Långsiktig planering

Varaktighet, uthållighet och långsiktighet

Redan från början behöver också diskussion tas om hur utvecklingsarbetet sedan kan bli en del av den ordinarie skolverksamheten.

(Kompetensutveckling, NCM – [WWW])

Det krävs mer än en studie för att få till stånd ett varaktigt och uthålligt förändringsarbete, som på sikt leder till ett ökat lärande hos eleverna och en ökad måluppfyllelse. Det är skolledningens ansvar att det finns en långsiktig plan för utvecklingsarbetet och kompetensutvecklingen. I det sammanhanget finns ett antal frågor som bör aktualiseras redan när en Learning study planeras.
– Vad händer efter studien? Hur kan vi undvika att det bara blir en punktinsats?
– Vad har vi för strategier för att göra Learning study till ett naturligt och självklart inslag i arbetet på skolan?
– Vad händer när eventuella projektpengar är slut?

Resultat och erfarenheter från arbetet med Learning Study bör också komma andra lärare till del. Ett viktigt inslag i en Learning study är att (fortlöpande) dokumentera, samt att sammanställa de viktigaste resultaten. Planering och förberedelser för att presentera studien för kollegor på den egna skolan medför en fördjupad reflektion kring arbetet och resultatet, som i sig också är värdefull för de deltagande lärarna.

Huvudmännen, skolledarna och lärarna bör också planera hur projektets nytta ska spridas till andra inom skolan och även utanför skolan.

(Skolverket, 2012)

Ett av syftena med Learning study webben är att resultat och erfarenheter ska spridas. Alltför mycket av de goda utvecklingsinsatser som genomförs runt om i landet kommer endast de närmast berörda till del. Det har till följd att det inte sker någon ackumulering av kunskap och att nya projekt startar från början utan att ta stöd i det som gjorts tidigare. Det kan vara lätt att glömma, eller ta alltför lätt på rapporteringen av studien och vi menar att skolledningen här har stor betydelse för hur detta hanteras.
På Learning study webben finns ett register över genomförda studier som är fritt tillgängliga och sökbara. Dessa är inrapporterade på ett enhetligt format för att underlätta för läsaren. Rapportmallen är också med avsikt utformad så att lärarlaget ska tvingas diskutera och överväga vilka de viktigaste resultaten är. Omfånget på en rapport är begränsat till 2–3 A4-sidor och det gör att det krävs en ytterligare bearbetning av den ofta ganska utförliga dokumentationen från de fortlöpande noteringarna.

Se även
Rapportera genomförd studie
Stöd för planering och uppläggning av kompetensutveckling, NCM

Källor

Skolverket (2012), Tid för matematik. Erfarenheter från Matematiksatsningen 2009-2011. Skolverket – [WWW]

Learning study och Lesson study