Lesson study

Här beskrivs kortfattat huvuddragen i de flesta varianter av Lesson study

Lesson study finns i många olika delar av världen, Japan, Kina, USA, Sverige mfl. Det finns olika varianter av Lesson study, men de har alla liknande syften. Lesson study är modell för att systematiskt studera undervisning där lärare samarbetar för att utveckla en så bra lektion som möjligt.

Lesson study startade i Japan på 1920-talet av lärare som tillsammans ville utveckla lektioner och dokumentera de som var speciellt bra. Modellen har alltså en lång tradition i Japan och kärnan i den Japanska varianten av Lesson study är ”kyozaikenkyu”. ”Kyozaikenkyu” har betydelsen ”undersökning och planering för att kunna göra bästa möjliga lektion.”

I en Lesson study är det undervisningen som står i fokus.

Att utveckla en så bra lektion som möjligt är det centrala i Lesson study. Det innebär att ta hänsyn till det som gör att lektionen blir så bra som möjligt. Särskild tonvikt läggs på elevers tankar, lektionens innehåll och mål, samt lektionens aktiviteter och undervisningsmaterial.

  • Vad vill vi att eleverna ska lära sig på lektionen?
  • Vilka aktiviteter och undervisningsmaterial kan engagera eleverna och hjälpa dem att lära sig det som vi vill att de ska lära sig?

Det är några frågor som lärare arbetar med i en Lesson study.

Lärare som deltar i en Lesson study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin lektion i syfte att göra den så bra som möjligt. Undervisningen (vanligtvis en lektion) planeras gemensamt i ett arbetslag där alla deltagare undervisar i samma ämne – till exempel matematik – i samma eller närliggande årskurser. Hur elever agerar, samt hur olika lektionsupplägg och aktiviteter fungerar, är centralt i en Lesson study.

En av lärarna genomför den planerade lektionen med en elevgrupp och lektionen observeras av de andra i gruppen. Under lektionen protokollför observatörerna saker som man i gruppen förutbestämt att man vill studera särskilt noga.

Direkt efter lektionen (helst) diskuterar lärarna tillsammans hur eleverna agerade, vad som gick bra och vad som gick mindre bra under lektionen. Här tar lärarna utgångspunkt i sina observationer och hur läraren, som undervisade, upplevde lektionen. En ny lektion planeras därefter, där ändringar görs från den första lektionen utefter vad som kommit fram i diskussionen.

Därefter genomförs lektionen igen, med de ändringar som gruppen har kommit överens om, i en ny elevgrupp. Proceduren kan upprepas ytterligare, men vanligtvis avslutas studien efter att två lektioner genomförts.

Slutligen görs en sammanfattning av hela studien, där reflektioner kring de genomförda lektionerna och vad man lärt av studien dokumenteras. Det är väsentligt att dokumentera arbetet så att andra kan ta del av erfarenheter, insikter och lektionsupplägg (se vidare under Rapportera studie).

En Lesson study kan sammanfattas i följande punkter:

  • Målet är att förbättra undervisningen. Fokus är på lektionens aktiviteter, innehåll, material och elevernas tankar.
  • En möjlighet att prova olika idéer för undervisning om samma innehåll.
  • Gemensam reflektion kring vad som gör en lektionen bra.
  • Pedagogiskt utbyte och samarbete om undervisning.
  • Kompetensutveckling och utvecklingsarbete om lektioner, direkt i klassrummet.
Learning study och Lesson study