Learning study – publikationer

Bra att läsa om du vill veta vad Learning study är:

 • Holmqvist, M. (2006). Lärande i skolan. Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur. [WWW]
 • Häggström, J. (2011). Learning study. I B. Bergius, m fl. (red.), Matematik – ett grundämne (s. 291–294). Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. [WWW]
 • Häggström, J. m fl (2012). Learning study – en guide. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. [PDF]
 • Kullberg, A. (2004). Tal, delar och oändlighet. En studie om avgörande skillnader i undervisning och lärande om decimaltal. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet. [PDF]
 • Kullberg, A. (2011). Nycklar till elevernas lärande. I B. Jansson (Red.), Utbildningsvetenskapens kärna. (s. 165-179). Malmö: Gleerups. [WWW]
 • Lo, M.L., Pong, W.Y., & Chik. P.M. (red.) (2005). For each and everyone – catering for individual differences through learning study. Hong Kong: Hong Kong University Press. [WWW]
 • Marton, F., & Lo, M.L. (2007). Learning from “The Learning Study”. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 14 (1), Umeå Universitet. [PDF]
 • Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. Forskning av denna världen II- om teorins roll i praxisnära forskning (s. 105–122). Vetenskapsrådets rapportserie. [PDF]
 • Marton, F. (2004). Learning study – pedagogisk utveckling direkt i klassrummet. Forskning av denna världen – praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap (s. 41–46).Vetenskapsrådets rapportserie 2. [PDF]
 • Maunula, T., Magnusson, J. & Echevarría, C. (red.) (2011). Learning study – undervisning gör skillnad. Lund: Studentlitteratur. [WWW]
 • Runesson, U. (2011). Learning study ger kollektiv kunskap. Pedagogiska Magasinet, 2, 38–42. [WWW]

Bra att läsa om du vill veta mera om Learning study:

 • Carlgren, I. (2010). The missing link? The absence of and need for “clinical” research traditions in education. In The research Council of Norway, Rigour and relevance in educational research (s. 45-50). [PDF]
 • Eklund, S. (red). (2011). Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forsknings modeller. Forskning om undervisning och lärande 5. Stockholm: Lärarförbundet. [PDF]
 • Holmqvist, M., Gustavsson, L., & Wernberg, A. (2007). Generative learning: learning beyond the learning situation. Educational Action Research, 15 (2), 181-208. [WWW]
 • Kullberg, A. (2011). What does it take to learn negative numbers? In Emanuelsson, J. et al, Voices on learning and instruction in mathematics (s. 215–226). National center for mathematics education, University of Gothenburg. [WWW]
 • Lo, M. L., Pakey, C., Pang, M. F. (2006). Pattern of variation in teaching the coulor of light to Primary 3 students. Instructional science 34, 1-19. [WWW]
 • Marton, F., & Tsui, A. B. M. (Eds.). (2004). Classroom discourse and the space of learning. Mahwah: Lawrence Erlbaum. [WWW]
 • Runesson, U., Kullberg, A., & Maunula, T. (2011). Sensitivity to student learning – a possible way of learning to enhance learning? In P.Sullivan & O.Zaslavski, Constructing knowledge for teaching secondary mathematics: Tasks to enhance prospective and practicing teacher learning, London: Springer. [WWW]
 • Runesson, U. (2010). Learning from variation. Differences in learners’ ways of experiencing differences. In B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, C. Michelsen, G. Palsdottir, & L. Haapasalo (Eds.), The first sourcebook on Nordic research in mathematics education. Charlotte, N.C: Information Age Publishing. [WWW]
 • Runesson, U. (2007). A collective enquiry into critical aspects of teaching the concept of angles. Nordic Studies in Mathematics Education, 12 (4), 7–25. [WWW]

Läs om Variationsteori

 • Häggström, J. (2008). Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is made possible to learn? Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis. [PDF]
 • Lo, M.L. (2012). Variation theory and the improvement of teaching and learning. Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis. [PDF]
 • Lo, M.L. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Lund: Studentlitteratur. [WWW]
 • Marton, F. (2014). Necessary conditions of learning. London:Routledge. [WWW]
 • Marton, F., & Pang, M.F. (2006). On some necessary conditions of learning. Journal of the Learning Sciences, Volume 15 (2), 193-220. [WWW]
 • Marton, F., & Morris, P. (2001). What matters? Discovering critical conditions of classroom learning (Göteborg studies in educational sciences 181). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. [WWW]
 • Marton, F., & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. [WWW]
 • Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. (red). (2008). Didaktiska studier från förskola och skola. Malmö: Gleerups utbildning. [WWW]
 • Runesson, U. (2006). What is possible to learn? Variation as a necessary condition for learning. Scandinavian Journal of Educational Research. 50, 4, p. 397-410. [WWW]
 • Runesson, U. (1999). Variationens pedagogik. Skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll. Göteborgs universitet. Acta Universitatis Gothoburgensis. [WWW]

Artiklar om Learning study

Nämnaren

  • Höjman, Larsson, Persson, J-Nilsson, & Cajander, H. (2009). Att sätta lärares och elevers lärande i fokus. Nämnaren (1).
 [PDF]
  • Kullberg A., & Runesson, U. (2007). Möte med bokstäver i matematik. Nämnaren, (1). [PDF]
  • Runesson, U. (2004). Med lärandets innehåll i fokus. Nämnaren (1). [PDF]

Annat

 • Ertman, M. (2004). Från pizza till tallinje – erfarenheter från en learning study.Tid för matematik(s. 46–51). Stockholm: Skolverket. [PDF]

Avhandlingar inom området Learning study:

 • Gustavsson, L. (2008). Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan. Umeå: Umeå universitet. [PDF]
 • Kullberg, A. (2010). What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics (Gothenburg studies in educational sciences 293). Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis. [WWW]
 • Wernberg, A. (2009). Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. Umeå: Umeå universitet. [WWW]
 • Forskarskolan i Learning Study – undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning, avhandlingar [WWW]

Examensarbeten/Uppsatser

 • Bengtsson, A. & Vennerlund, J. (2009). En learning study i matematik om ekvivalens. (Examensarbete, lärarutbildningen) Malmö högskola. [PDF]
 • Frisk, A. (2010). Dold och avsiktlig variation – om hur innehållets behandling kan påverka elevers uppfattningar av representativ demokrati. (Magisteruppsats) Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. [WWW]
 • Mårtensson, P. (2010). Skillnader i variation. Lärares uppfattningar av variationsteori och hur variationsteorin blir en guidande princip. (Magisteruppsats) Högskolan i Skövde. [WWW]
 • Lindström, S. & Partanen, S. (2009). Att lära och undervisa om bråk med olika nämnare. (Examensarbete, Högskolan i Skövde. [PDF]

Tidskrift för Lesson study och Learning study

 • The international journal for lesson and learning studies är officiell tidskrift för the World Association of Lesson Studies (WALS). [WWW]

Konferensrapporter

 • Presentationer och föreläsningar från the World Association of Lesson Studies (WALS) konferenser. [WWW]

Har du förslag på ytterligare publikationer som borde finnas med på den här sidan?
Kontakta gärna oss som arbetar med webbplatsen via länken här nedanför!

Learning study och Lesson study