Learning study – Historiebruk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Historia
Ämnesinnehåll, fritext: Studien handlar om historiebruk och elevernas svårigheter att förstå symbolvärde och tidsdimention vid bruk av historia.
Årskurs: Gymnasiet åk 1, samhällvetenskapliga programmet
Skolans namn: S:t Petri skola
Skolans webbadress: http://petri.skola.malmo.se/
Ort: Malmö
Län: Skåne län
Avslutat år: 2017
Handledare: Eva Henriksson Garatea
Epostadress: eva.henriksson.garatea@malmo.se
Övriga kommentarer:
Sammanfattning
Under läsåret 2016/2017 genomförde vi en Learning study på S:t Petri skola i Malmö kring historiebruk. Två elevgrupper som läser Historia 1b i årskurs 1 på samhällsprogrammet deltog i undersökningen.
Vi kom fram till två kritiska aspekter:
• Eleverna har svårt att förstå tidsdimensionen i historiebruk. De har svårt att förstå att samtid inte behöver betyda nutid utan kan ligga i dåtiden.
• Eleverna har svårt att förstå symbolvärdet i den händelse som brukas och att det är samtidens historiekultur som avgör detta symbolvärde.

Utifrån de två identifierade kritiska aspekterna designade vi två lektioner samt två eftertester till de två deltagande elevgrupperna.

Vi kom fram till att själva studien som sådan inte visade på stora förändringar i elevernas förståelse av historiebruk. Dock såg vi en viss förbättring när det gäller framför allt förståelse av tidsdimensionen nutid och samtid i elevgrupp två. Vi är dock inte säkra på att denna förbättring helt kan kopplas till den lektion som hölls i denna grupp. Vi såg också att vi hade behövt fler lektioner i de båda klasserna. Dock satte tidsbrist stopp för detta.

Learning study och Lesson study