Ämnesdidaktiskt kollegium

Utifrån erfarenheter av att ha handlett ca. 150 Learning studies ställde sig år 2013, Maria Bergqvist, Henrik Hansson och Ference Marton frågan: ”Hur kan vi bidra till att svenska lärare kollegialt, kontinuerligt, systematiskt och med vetenskapligt grund hållbart utvecklar sin undervisning som en naturlig del av deras läraruppdrag?”. Svaret blev Ämnesdidaktiskt kollegium vilket är inspirerat av två andra modeller. Från Learning study har strukturen och systematiken i arbetet hämtats, samt utvecklats för att lärarna ska kunna använda det relaterat sin pågående undervisning. Från Teachers Research Groups (som de flesta kinesiska lärarna arbetar i) har organisationen hämtats och anpassats till svensk kontext. Grundförutsättningar i Ämnesdidaktiskt kollegium är:

  • Att 3-7 lärare bildar en lärargrupp utifrån kriteriet att de kan hjälpa varandra i pågående planering och utvärdering av sin undervisning
  • Att lärarna har schemalagda möten, 1-2h per vecka
  • Att lärarna i mötena fokuserar undervisning relaterat elevers lärande med stöd i uttalade teorier om lärande
  •  Att en lärare i varje lärargrupp är utbildad till att leda arbetet i gruppen

En pilotstudie av Ämnesdidaktiskt kollegium genomfördes läsåret 14/15 där 6 skolor och sammanlagt 51 lärare deltog. I utvärderingen framkom att alla 51 lärare, samt deras rektorer ville fortsätta arbeta i Ämnesdidaktiska kollegium även i framtiden, vilket de också gjort. Exempel på vad lärarna och skolledarna lyfte fram som faktorer till varför de ville fortsätta var att: ”Det ger stora synliga effekter på vårt och elevernas lärande”, ”Vi tjänar tid då vi får hjälp i svåra undervisningsinnehåll”, ”Undervisningen är i ständig utveckling”, ”Det kollektiva ger oss en gemensam syn på och kraft till undervisning, samt likvärdig bedömning”, ”Det gör oss mer professionella eftersom vad som ska läras i lektionerna har blivit tydligare och vi utgår nu mer från elevernas lärandebehov”. Flera skolor och kommuner arbetar numera i Ämnesdidaktiska kollegium.

För mer information om Ämnesdidaktiskt kollegium kontakta Henrik Hansson
henrik.hansson@learningstudy.se

Learning study och Lesson study